O Nas

Celem Fundacji jest inicjowanie, podejmowanie i popieranie działań na rzecz ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.
Dążymy do poprawy warunków opieki nad seniorami, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
Upowszechniamy i kształtujemy świadomość społeczną na temat zaburzeń psychicznych.
Nieustannie podnosimy kwalifikacje zawodowe personelu placówek opieki zdrowotnej poprzez szkolenia interdyscyplinarne. Wdrażamy koncepcje terapeutyczne w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
• inicjowanie powstania, tworzenie, prowadzenie, wspieranie placówek ochrony zdrowia i opiekuńczych, działających w zakresie profilaktyki, diagnostyki, pielęgnacji, rehabilitacji, terapii na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i
tych z zaburzeniami psychicznymi, opieki pomocy społecznej, poradnictwa specjalistycznego;
• udzielanie kompleksowych świadczeń leczniczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i terapeutycznych, profilaktykę, diagnostykę, psychologiczno-terapeutyczną opiekę nad seniorami, osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi oraz osobami z chorobami cywilizacyjnymi, w tym, między innymi: z wypaleniem zawodowym, depresjami, zaburzeniami wynikającymi z uzależnień behawioralnych oraz dynamiką problemów cywilizacyjnych
• zapewnienie opieki seniorom, osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym i osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez stacjonarne, całodobowe lub konsultacyjne działania medyczne, usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, działania profilaktyczne i psychologiczne
• organizację turnusów rehabilitacyjnych dla osób po przebytych udarach i innych schorzeniach neurologicznych, wypadkach komunikacyjnych, złamaniach oraz w inny sposób pozbawionych sprawności ruchowej lub psychicznej
• transport podopiecznych Fundacji
• organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych osobom niepełnosprawnym i podmiotom, na rzecz których może działać Fundacja
Nieustanie szkolimy, a także wymieniamy doświadczeniami i informacjami.