Działania Fundacji

  • Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez refundowanie turnusów
    rehabilitacyjnych podopiecznym niepełnosprawnym.
  • Partner projektu pt. „Przepis na samodzielność” nr RPPD.07.02.02-20-0006/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.


Okres realizacji: 04.05.2020 – 31.01.2023 r.


Beneficjent wiodący: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MD CARE” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 665 080,40 zł


Przedmiotem projektu jest świadczenie usług społecznych umożliwiających osobom z
niepełnosprawnością niezależne i samodzielne życie w środowisku lokalnym, poprzez usługi
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.